ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ
1. ΑΚΟΥΣΟΝ, ΑΚΟΥΣΟΝ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ!!! Συνέλληνες κάνετε κλικ στα 12 έγχρωμα μηνύματα που ακολουθούν για περισσότερα. ΕΝ-ΟΝΤΩΣ ΟΝ. Βακχείου του Απολλωνιαδίτου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν θέλουμε να αναπτύξουμε φιλοσοφικά ή επιστημονικά θέματα και να εξάγουμε ορθά συμπεράσματα, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γλώσσα ικανή για τα θέματα αυτά όπως είναι η Ελληνική, ίδια επιστημονική ορολογία και ίδια εννοιολόγια λέξεων με σαφείς ορισμούς των εννοιών των λέξεων, ακρίβεια και σαφήνεια στην διατύπωση των νοημάτων μας.... 2. ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ. Η βασική αρχή του Παρμενίδη συνοψίζεται λοιπόν στη φράση ότι το είναι διαφέρει εντελώς από το μη είναι, διότι το πρώτο έχει ύπαρξη. Δεν έχει γένεσιν ούτε συγγενείς οντότητες, τυγχάνει «μονογενές», δεν ταράσσεται από συγκίνησιν και δεν είναι κάτι το ατελές το οποίον εχρειάσθει να αχθεί εις τελειοποποίησιν.... 3. Είναι ακόμη το Ον «άναρχον και άπαυστον» διότι δι’ αυτό δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος, δεν υπόκειται εις κίνησιν, διότι κείται πάντοτε μέσα εις τον εαυτόν του.... 4. Ο Παρμενίδης μας εκθέτει και ένα άλλο είδος έρευνας στον κόσμο της εμπειρικής γνώσης και πραγματικότητας, της δοξασίας(δόγμα). Ενώ στην οδό της αληθείας, της αληθινής πραγματικότητας, οι προτάσεις μπορεί να είναι απολύτως αληθείς ή απολύτως ψευδείς, οι προτάσεις για τα δεδομένα της εμπειρίας δεν είναι ποτέ απολύτως αληθείς ή ψευδείς αλλά «γνώμες» που προϋποθέτουν την αναγνώρηση της πολλαπλότητας και της μεταβλητότητας και υπόκεινται σε κριτική, διόρθωση ή αναίρεση. Λένε συνήθως πως ο Παρμενίδης εφηύρε τη λογική, αλλά αυτό που πραγματικά εφηύρε ήταν η μεταφυσική βασισμένη στη λογική.... 5. Πολύ σπουδαίες είναι και οι γνωσιολογικές αρχές, τις οποίες εισάγει πρώτος ο Ελεάτης σοφός. Η κυριωτέρα εξ όλων είναι εκείνη ή οποία εκφράζεται δια της προτάσεως: «Το γαρ αυτό νοείν έστι τε και είναι». Δηλαδή αυτό που νοούμε υπάρχει και ταυτίζεται με το υπάρχον το νοητό. Εκείνο που δεν έχει ύπαρξη δεν δύναται να νοηθεί και να γνωσθεί.... 6. ΠΛΑΤΩΝ. Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Ο Πλάτων θέτει ως απορρητικόν ερώτημα αυτήν ταύτην την «ουσίαν». Δεν περιορίζεται να ερευνήσει μαζί με τον Σωκράτη τι είναι τούτο ή εκείνο το Ον. Θέλει να μάθει τι είναι τέλος πάντων αυτό το οποίο εννοούμε όταν λέγομε Ον. Θέτει συγκεκριμένως την οντολογική απορίαν. Τι είναι ουσία.... Με την λέξιν ουσίαν δια πρώτην φοράν ο Πλάτων θέλει να εκδηλώσει ότι υπάρχει κάτι το οποίο αποτελεί μέσα στο σύμπαν γενικώς την σταθεράν βάσιν. 7. Είναι πολύ ενδιαφέρον να αναλύσουμε τις οκτώ (εννέα κατ΄ άλλους, Πρόκλος) υποθέσεις του Παρμενίδη και πως εννοιολογικά τεκμηριώνει την θέση του αυτή. Απαύγασμα βαθύτατης νόησης, με αξιώματα και Ορθό Λόγο αποδεικνύει νοητικά την αντικειμενική πραγματικότητα ως ενιαία.... 8. 1. Αν το Εν υπάρχει απολύτως και ανεξαρτήτως των άλλων, δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί τίποτα για το Εν. 2. Αν το Εν υπάρχει συσχετικώς προς τα άλλα, είναι δυνατόν να ειπωθούν τα πάντα για το Εν. 3. Αν το Εν υπάρχει απολύτως και ανεξαρτήτως των άλλων, δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί τίποτα για τα άλλα. 4. Αν το Εν υπάρχει συσχετικώς προς τα άλλα, είναι δυνατόν να ειπωθούν τα πάντα για τα άλλα 5. Αν το Εν δεν υπάρχει θεωρούμενο απολύτως και ανεξαρτήτως των άλλων, δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί τίποτα για το Εν. 6. Αν το Εν δεν υπάρχει θεωρούμενο συσχετικώς προς τα άλλα, είναι δυνατόν να ειπωθούν τα πάντα για το Εν. 7. Αν το Εν δεν υπάρχει θεωρούμενο απολύτως και ανεξαρτήτως των άλλων, δεν είναι δυνατόν να ειπωθεί τίποτα για τα άλλα. 8. Αν το Εν δεν υπάρχει θεωρούμενο συσχετικώς προς τα άλλα, είναι δυνατόν να ειπωθούν τα πάντα για τα άλλα. 9. Συνδιαλλαγή των αντιφατικών συνεπειών των δύο υποθέσεων 1 και 2 δια της εννοίας της κινήσεως και δια της εννοίας του «εξαίφνης», δηλαδή της αχρόνου στιγμής. 9. Αυτή η έννοια του «εξαίφνης» μας παραπέμπει στην σύγχρονη έννοια του χωροχρονικού συνεχούς στον χώρο των τεσσάρων διαστάσεων όπου δεν υπάρχει χρονική μεταβολή, παρελθόν, παρόν και μέλλον είναι το ίδιο στάσιμο.... 10. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Οι σχετικές του έρευνες τον είχαν φθάσει στο συμπέρασμα ότι ουσία είναι εκείνο το οποίον αποτελεί τον αχώριστον οντολογικό πυρήνα οιουδήποτε όντος. Ο Πλάτων εδέχετο ότι οι ιδέες αποτελούν την ουσίαν των όντων, εδίδασκεν όμως ότι τα όντα δεν «κατέχουν» κατ’ άμεσον τρόπον μέσα εις τον εαυτόν τους τις ιδέες, αλλά απλώς «μετέχουν» εις αυτές.... 11. Δηλαδή η θεμελιώδης βάσις των οντολογικών και θεολογικών του Αριστοτέλους αντιλήψεων είναι η περί της πολλαπλότητος των σημασιών του Όντος θεωρία. Το Ον εμφανίζει πολλές περιοχές οι οποίες διαφέρουν αλλήλων. Άλλη είναι η περιοχή των θείων όντων, άλλη η των αϊδίων ουρανίων σωμάτων, άλλη η περιοχή των ενύλων ουσιών οι οποίες υπάρχουν εντός του υπό την σελήνην χώρου.... 12. Η όλη άρα οντολογική κατασκευή του αριστοτελικού συστήματος στηρίζεται επί της διακρίσεως των κατηγορικών σημασιών του Όντος και επί της σαφούς διαστολής των καταστάσεων της απλής δυνατότητος από τας καταστάσεις της πλήρους ενεργείας και ενδελεχείας. Φαίνεται πόσο πολύ κοντά στην σημερινή πραγματικότητα προσεγγίζουν οι οντολογικές θέσεις του Αριστοτέλους και του Πλάτωνος και πόσο αντικειμενική αξιολόγηση της θεωρίας του Παρμενίδη κάνει ο Πλάτων....
Αθήνησιν: Οι ιστότοποί μας: 1. ΒΑΚΧΕΙΟΣ 2. ΔΙΑΣ ΖΕΥΣ 3. ΗΕΛΛΗΝΩΝΗΜΑΡ Επικ.: Email: 6984216350
ΚΙΟΝ
ΚΙΟΝ